درمان هدف دار سرطان

نویسنده : روابط عمومی
22 تیر 1399
مدت زمان مطالعه ۱ دقیقه
درمان هدف دار سرطان

سرطان از جمله مشکلات جدي سلامت جوامع امروزي است که تلاشهاي بسیار گستردهاي براي مقابله با آن در حال انجام ا ست. با این وجود در ب سیاري از موارد سلولهاي سرطانی در نهایت میتوانند با راهکارهاي درمانی ارایه شـده مقابله کرده و حتی گاهی با بروز مقاومت به شـیمیدرمانی از درمانهاي به کار رفته براي رشـد سـریعتر تومور بهره ببرند. بنابراین بهویژه در دو دههي اخیر، دان شمندان تلاش کردهاند براي مبارزهي موفقیتآمیز با سرطان، راهکارهاي خود را نیز به همین اندازه هوشمندانه انتخاب کنند. از جمله بهترین راهکارها براي این دفاع هوشمندانه، هدفگیري نقاط ضعف سلولهاي نئوپلاستیک و استفاده از آن براي ساخت داروهاست که در این حالت، سلولهاي سرطانی با احتمال بهنسبت بالا، فرصت مقابله نخواهند داشت. به مجموع تلاشهایی که براي این کار انجام میگیرد «درمان هدفدار سرطان» گفته می شود. این رویکرد درمانی معمولاً شامل دو رویکرد متفاوت ا ست: 1 -ا ستفاده از داروهاي ویژه براي هدفگیري نقاط ضعف سلولهاي سرطانی. 2 -راههایی که دارو را به طور مستقیم به سلولهاي غیرعادي انتقال داده و از آسیبهاي جانبی به بیماران جلوگیري کنند. هدف نهایی این تحقیقات جدید، ارایه درمانهاي شخصی به هر بیمار بر اساس علت زمینه اي بیماري وي است که علم پزشکی را وارد حوزه ”پزشکی فرد محور“ خواهد نمود. دومین علت جهانی مرگ ومیر پس از بیماريهاي قلبی سرطان است بیماري بسیار پیچیده ژنتیکی میباشد. و محیطی و داراي تنوع فراوانی در سطوح بافتی، توموري و سلولی است که این گوناگونی میتواند به درمانهاي نامناسب منجر شود. سلولهاي سرطانی با برهم زدن نظم شگفت انگیز سلولهاي بدن به قوانیـن حاکـم بـر تقسیم سلولی بی اعتنا شده و ”ساز“ خود را میزنند.سرعت پیشرفت تومور به پس زمینه های زیستی، ژنتیکی و محیطی فرد بستگی دارد. پیچیدگی سرطان با کشف ردههاي ژنی گوناگون دخیل در آن و  ژنهاي بازدارندهي تومور و مسیر های مولکولی بیشتر میشود. با این وجود، شواهد نشان دادهاند که بخش چشمگیري از عوامل مستعدکننده سرطان را نمیتوان به تغییر در توالیهاي کدکنندهي پروتیین نسبت داد. دانشمندان در تلاش هستند با شناسایی دقیق جهش های درگیر در ایجاد هر سرطان، بهترین گزینه را براي رژیم درمانی هر بیمار پیشنهاد دهند تا با این رویکرد، از بروز عوارض جانبی شیمی درمانی تا حد امکان جلوگیري کرده و نیز بازده درمان را به حداکثر برسانند. نکته مهم در این میان این است که این داروها باید قادر باشند به جاي جهش های  ثانویه  یا "مسافر Passengerکه در انواع متعدد و در همه سرطان ها شکل میگیرد جهش های اولیه یا راننده driverدر روند سرطان را هدف بگیرند.برای انجام این کار دو راهکار متفاوت پیشنهاد شده است: 1 -بررسی ژنوم سلولهاي سرطانی هر فرد، به ویژه در مراحل ابتدایی و پیش از متاستاز، براي پیدا کردن جهش های مسؤول ایجاد بیماري. در این حالت میتوان بهترین دارو را براي هدفگیري مسیر داراي نقص انتخاب کرد. 2 -پیدا کردن راهکارهایی که قادر باشند داروهاي شیمی درمانی را با بیشترین تراکم به توده سرطانی انتقال دهند.

برچسب ها: